Study
Sinh viên nha khoa năm 3 tại MISD đang học gì?
Tại MISD, chương trình học được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 kéo dài 3,5 năm đầu bao gồm các kiến thức về Y-Nha cơ bản và thực hành tiền lâm sàng.
Aug 01, 2018
Contemporary Endodontics - Dr. Jose Aranguren
This is Module 10, Semester 4, Year 2 focusing on Contemporary Endodontics
Jul 27, 2017
Complete Denture - Dr. Fernando Munguia
This is Module 10, Semester 4, year 2 MISD focusing on Complete Denture
Jul 20, 2017
Periodontics - Dr. Mario Flores
This is Module 8, Semester 3, Year 2 focusing on Comprehensive Periodontics
Apr 01, 2017
Smile Design - Dr. Luis Segura-Mori
This is Module 8, Semester 3, Second year of MISD focusing on Smile Design
Mar 04, 2017